REGULAMIN

1. Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu (karty magnetycznej) jest równoznaczne
z akceptacją każdego punktu regulaminu Szkoły oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę potrzebnych do jej wydania
(imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).
Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej
www.novaszkolatanca.pl

Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.

2. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj
1x lub 2x w tygodniu.
Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.

Zajęcia, warsztaty mogą się nie odbyć ze względu na małe zainteresowanie o czym Szkoła poinformuje osoby zapisane.

3. Karnet (karta magnetyczna) jest wydawana na podstawie zapisu na kurs.

Użytkownik karty magnetycznej zobowiązany jest do jej posiadania, podczas wizyty w obiekcie. Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady, pracownik Szkoły jest upoważniony do odebrania karty niewłaściwemu użytkownikowi.

4. Klient ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po sobie) lub karnetu open ograniczonego czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie. Istnieje możliwość w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym poinformowaniu odrobienie zajęć na innych grupach ( w tych samych cenach).

Karnety open dotyczą grupy wybranych zajęć, jeśli klient chce mieć gwarancję miejsca konieczna jest rezerwacja zajęć.

Po utraceniu ważności opłaty sugerujemy dokonanie płatności lub/i rezerwacji jak najszybciej. Tylko posiadanie ważnej wpłaty gwarantuje miejsce na zajęciach.

5. Po przydzieleniu uczestnikowi kursu karty magnetycznej, prosimy o nie wyrzucanie jej, ponieważ nr karty przypisany jest do imienia i nazwiska kursanta na stałe, nawet po utraceniu ważności wejść na dany kurs.

6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty magnetycznej, jej właściciel ponosi opłatę
w wysokości 5zł.

7. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, prosimy niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji Novej Szkoły Tańca (najlepiej poprzez napisanie
e-maila) lub w przypadku posiadania dostępu do Strefy Klienta samodzielną zmianę danych.

8. W przypadku nieobecności na kursie organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu wejściowego czy open. To znaczy – należy wykorzystać wykupione wejścia na kurs w ramach karnetu wejściowego w następującym terminie 4 wejścia – 22 dni, 8 wejść – 50 dni, 12 wejść – 85 dni.
Karnet open jest karnetem miesięcznym. Karnet miesięczny oznacza, że będzie on trwał
np. od 11 września do 10 października, czyli jeden dzień mniej niż miesiąc, w którym się rozpoczął.

9. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu (karty magnetycznej) może zostać rozpatrzona przez Zarząd Novej Szkoły Tańca. Taką prośbę należy zgłosić wiadomością e-mailem na adres nova@novaszkolatanca.pl, jeśli zgoda zostanie udzielona karnet zostanie zawieszony na czas trwania zwolnienia lekarskiego. Prośbę tą należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.

10. Nova Szkoła Tańca ma możliwość odwołania zajęcia, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne
(np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym kursanci zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście. Informacje tą otrzymają osoby posiadające karnety wejściowe na dane zajęcia, w przypadku karnetów open, szkoła nie ma takiego obowiązku.

11. Szkoła tańca Nova nie dokonuje zwrotów za kurs/zajęcia jeśli wina za nieobecność lub rezygnację z kursu leży po stronie kursanta.
W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży, trwałe uszkodzenie ciała (złamanie, zwichnięcie) szkoła może zwrócić
kwotę o 30% niższą, jeśli nie wykorzystano wejść w ramach karnetu .
W przypadku ubiegania się o zwrot za pozostałe wejścia na karnecie, każde wykorzystane wejście będzie traktowane jako jednorazowe uczestnictwo.
Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

12. W przypadku rozwiązania grupy, stałej zamiany terminu lub instruktora Nova Szkoła Tańca zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu.

13. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 20 na Dużej Sali, 12 na Małej Sali i 6 osób na Sali Rurkowej Nova Szkoła Tańca ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.
14. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia.
Nie mogą wchodzić na salę rodzice, znajomi, osoby postronne.

15. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby,
które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Novej Szkoły Tańca lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Novej Szkoły Tańca.

Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników
i klientów Novej Szkoły Tańca.

16. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia
oraz kondycji fizycznej.

17. Nova Szkoła Tańca nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.

18. Na terenie Novej Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.
19. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.
Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.

W Novej Szkole Tańca obowiązuje zakaz używania butów, z których podeszwy wystają metalowe elementy oraz innych sprzętów i elementów ubioru, które mogą powodować kontakt metalowych części z parkietem.

Osoby nie stosujące się do tego punktu mogą być pociągnięte do odpowiedzialności finansowej związanej ze zniszczeniem mienia Novej Szkoły Tańca.

20. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł bądź opłata ta zostanie pobrana z aktywnej kaucji klienta.

21. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do Szkoły grozi odpowiedzialność finansowa.

22. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania.

Regulamin płatności

1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.

Zgłoszenie na kurs, warsztat przez stronę www.novaszkolatanca.pl, e-mailem, telefonicznie,
bądź osobiście jest tylko formą zapisu, tylko wpłata odpowiedniej kwoty za karnet wejściowy (minimum 4 wejścia) lub karnet open jest gwarancją udziału w wybranych zajęciach.

2. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane gotówką w siedzibie Szkoły oraz przelewem informacje dotyczące nr konta znajdą Państwo na www.novaszkolatanca.pl – szkoła tańca katowice – kontakt.

Prosimy odpowiednie wpłaty dokonywać na odpowiednie konto.

3. Wpłaty kartą są przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku płatności dotyczących firmy
NOVA S.C. Płatność kartą należy zgłosić przed zakupem.

4. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, która wysłała zgłoszenie,
nazwę i termin zajęć, ilość wejść karnetu lub nazwę karnetu open: Ewa Kowalska, Salsa Cubana, poniedziałek 20.00, 4 wejścia.

Osoba zgłoszona na kurs zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu
w formacie .pdf lub .jpg – bez przesłania potwierdzenia przelewu osoba może nie zostać zakwalifikowana na kurs, warsztat, ze względu na różny czas księgowania wpłat przez banki. Przypominamy, że o udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.
Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin Szkoły,
zgadzają się na wydanie karnetu (karty magnetycznej) oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę.

W przypadku płatności przelewem w razie pytań prosimy skontaktować telefonicznie z siedzibą Szkoły Tańca.

5. Wpłata (gotówką, przelewem) zaliczana jest na poczet pierwszych możliwych odbywających się zajęć na danym kursie. Inny termin ważności karnetu należy zgłosić przed zakupem bądź umieścić go w temacie przelewu.

6. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach/warsztatach. W przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, wpłaty mimo zgłoszenia, wpłaty nie będą przyjmowane (obowiązuje kolejność wpłat).

7. Istnieje także możliwość kupienia biletu jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku gdy są wolne miejsca na sali. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.

8. Faktury wystawiane są w dniu zakupu, na podstawie paragonu, prosimy przekazać paragon pracownikowi recepcji.

Regulamin Lekcji Indywidualnych

1. Lekcje indywidualne należy umawiać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Szkoły.

2. Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki instruktora lub do Państwa muzyki, pod warunkiem, że zostanie ona przyniesiona przez Państwa na pen drivie, płycie audio, bądź przesłana na nasz adres mailowy.

3. Po umówieniu terminu lekcji należy wpłacić zadatek w wysokości 50 zł najpóźniej na 3 dni robocze po umówieniu lekcji. Po wpłaceniu zaliczki przelewem konieczne jest wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: nova@novaszkolatanca.pl, tylko na tej podstawie termin lekcji będzie ważny.

4. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu na inny termin najpóźniej 2 dni przed planowaną lekcją (zmiana musi być zgłoszona do godziny 19.00 telefonicznie lub osobiście).
W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy przed lekcją wpłacony zadatek/pełna kwota nie będzie zwracana.

5. Cennik lekcji: 120 zł za 60 min, 180 zł za 90 min (solo lub para).
Więcej osób cena do ustalenia mailowo.

6. Promocja – pakiet 4 lekcji po 60 min = 400 zł (solo lub para) – terminy uzgadniane są odgórnie bez możliwości ich przekładania, wpłata ponoszona jest z góry (bez możliwości zwrotu w razie nieobecności). Nie ma możliwości przełożenia lub odwołania lekcji.

7.
W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) Szkoła może zaproponować zmianę instruktora, zmianę terminu lekcji bądź zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.

8. W przypadku lekcji umawianych z dużym wyprzedzeniem (okres m-ca)
lub na okres dłuższy niż m-c. Szkoła ma możliwość zmiany terminów na dogodne dla zapisującego się bądź zwróci 100% kwoty za lekcje nie wykorzystane.

9. Na lekcjach obowiązuje obuwie zmienne.

10. Umówienie się na lekcję indywidualną lub pakiet lekcji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

36 1060 0076 0000 3300 0057 0174
NOVA S.C. Anna Marycz, Andrzej Woźniak
ul. Mroźna 43, 40-318 Katowice

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z oddziałem.

 

Regulamin korzystania z karnetów OPEN

1. Karnet Open jest karnetem imiennymi, z którego skorzystać może tylko jego posiadacz.

2. Karnet Open upoważnia do korzystania tylko z zajęć zawartych w ofercie karnetowej.
Karnety open nie obejmują zajęć nieregularnych, warsztatów, maratonów tańca oraz innych eventów organizowanych przez szkołę. Karnet open obejmuje zajęcia dostępne w ofercie na dzień w którym został on zakupiony, w przypadku wprowadzenia nowej usługi/zajęć przez Novą Szkołę Tańca należy dostępność tej usługi w ramach karnetu open skonsultować z zarządem szkoły.

3. Gwarancją miejsca na kursie jest tylko w momencie wpłacenia kaucji i rezerwacji wybranych zajęć (kaucja nie dotyczy wszystkich zajęć). Kaucja jest wymagana do rezerwacji zajęć Pole Dance, Stretching, Twerk.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialność za brak wolnych miejsc w wybranym przez Państwa terminie, jeżeli rezerwacja nie zostanie dokonana.

4.Karnet open jest karnetem miesięcznym. Karnet miesięczny oznacza, że będzie on trwał
np. od 11 września do 10 października, czyli jeden dzień mniej niż miesiąc, w którym się rozpoczął.

Karnet open obowiązuje określoną lub nieograniczoną liczbę wejść w zależności od wykupionego karnetu.

W przypadku dni wolnych, odwołanych zajęć, nie obecności trenera ważność karnetu nie jest przedłużana przy czym minimalna ilość zajęć, która musi się odbyć w ramach danego karnetu open to 3 spotkania w tygodniu. Dni wolne dla szkoły to dni wolne od pracy, np. 1, 3 maja, 25, 26 grudnia.

5. Szkoła Tańca NOVA ma możliwość zmiany grafiku zajęć, zmiany terminu zajęć, zmniejszenia ilości zajęć. Zapewnia tym samym 3 zajęcia tygodniowo w ramach dostępności w ramach wybranego karnetu Open.

6. Ilość karnetów jest ograniczona, Szkoła Tańca NOVA zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży w dowolnym momencie. Przy zakupie karnetu open na kilka m-cy z góry – gwarancja ceny.

7. Kaucja – nie wszystkie zajęcia są objęte kaucją. W przypadku zajęć objętych kaucją, rezerwacja zajęć jest możliwa 7 dni przed zajęciami, ale po godzinie 0.00 w dniu kiedy odbyło się ostatnie zajęcia, czyli chcąc zarezerwować zajęcia na czwartek należy to zrobić najwcześniej w piątek
po północy.

Kaucja jest pobierana w przypadku nieobecności i nie odwołania rezerwacji.
W przypadku właściwego korzystania z rezerwacji kaucja jest zwracana, po zakończeniu ważności karnetu open i rezygnacji z udziału w zajęciach.

8. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji, jednak nie później niż 24 godzin przed zarezerwowanymi zajęciami. W przypadku, gdy klient nie odwoła rezerwacji i nie będzie uczestniczył w zajęciach, Szkoła Tańca NOVA zachowuje bezzwrotnie wpłaconą kaucję, w związku z tym dalsza rezerwacja zajęć będzie nie możliwa, aż do wpłacenia kolejnej kaucji.

 

9. Ważność karnetu open nie może być przedłużona chyba, że przedłużenie jest spowodowane chorobą co zostanie udokumentowane, prosimy wiadomość kierować na adres: nova@novaszkolatanca.pl.
10. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z pełnym REGULAMINEM SZKOŁY

11. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem.

Regulamin POLE DANCE

1. W przypadku korzystania z kursu przez osobę niepełnoletnią, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów, a na udział w zajęciach konieczna jest ich pisemna zgoda.

2. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestników kursów Pole dance od obowiązku jego stosowania.

3. Nova szkoła tańca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.

4. Zapisu na kurs dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej www.novaszkolatanca.pl (zakładka zapisy), bądź osobiście w jednej z placówek szkoły przy ul. Sokolskiej 31
lub al. Korfantego 4.

5. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona do 14 osób. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym wpłaceniem kaucji w wysokości 30 zł w przypadku systemów zewnętrznych lub opłaty za karnet.

6. Wpłata kaucji lub dokonanie opłaty za karnet jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach
lub w przypadku karnetu w wybranej grupie.

7. Kaucja dotyczy systemów zewnętrznych Benefit Systems, Ok System oraz karnetów Open.

8. Jeśli w ciągu 3 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca
w wybranych zajęciach lub kursie zostaje anulowana a osoba wykreślona z listy. Użytkownicy kart partnerskich zostają wpisani na listę uczestników dopiero po wpłaceniu kaucji ( prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu jeśli płatność została dokonana przelewem).

9. Wpłaty można dokonać przelewem na konto

w tytule: KAUCJA Imię, Nazwisko, Dzień i godzina zajec

36 1060 0076 0000 3300 0057 0174
NOVA S.C. Anna Marycz, Andrzej Woźniak
ul. Mroźna 43, 40-318 Katowice

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z oddziałem.

 

lub gotówką w szkole w godzinach pracy placówek.

10. W przypadku płatności przelewem warunkiem otrzymania karnetu i uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie potwierdzenia przelewu na maila nova@novaszkolatanca.pl

11. Wejścia jednorazowe na zajęcia sprzedawane są bezpośrednio przed zajęciami tylko i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w grupie.

12. Nova szkoła tańca nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia, jeśli odpowiedzialność za to leży po stronie klienta
(choroba, przeprowadzka, zmiana planu zajęć czy zmiana godzin pracy, itp).

13. O finalnym terminie rozpoczęcia zajęć bądź kursu szkoła informuje wyłącznie osoby posiadające opłacone miejsce w grupie. Informacja przekazywana jest wiadomością SMS.

14. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę lub z innych powodów niezależnych
od szkoły, Nova szkoła tańca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy.

15. W przypadku nieobecności na zajęciach z winy kursanta, nie przewiduje się zwrotu opłaty.

16. W przypadku systemów zewnętrznych (Benefit Systems, Ok System) kursant zobowiązuje się do samodzielnego dokonywania rezerwacji na zajęcia za pośrednictwem strefy klienta.
Pracownicy recepcji nie mają obowiązku rezerwowania zajęć klientom.

17. W przypadku nieobecności i nie odwołania rezerwacji do 24 h przed zajęciami wpłacona kaucja w wysokości 30zł przepada.

18. Anulować rezerwację bez konsekwencji utraty wpłaconej kaucji należy min 24 godziny przed zajęciami. W przypadku odwołania rezerwacji później lub nie odwołania jej oraz nie przyjście
na zajęcia skutkuje utratą wpłaconej kaucji.Po utracie kaucji konieczne jest wpłacenie jej po raz kolejny, aby znów została przywrócona klientowi możliwość rezerwacji zajęć on-line.

19. Jedna kaucja w wysokości 30zł umożliwia kursantowi rezerwację jednych zajęć.
W przypadku chęci rezerwacji większej ilości zajęć, konieczne jest wpłacenie kolejnej kaucji.

20. W przypadku rezygnacji z kursu z ważnych przyczyn (choroba, przeprowadzka itp.),
po uiszczeniu opłaty za cały karnet (tj.120zł, 210zł) Nova szkoła tańca zwraca kwotę o 30% niższą od wpłaconej opłaty. W przypadku wykorzystania wejść z karnetu i ubieganiu się o zwrot za niewykorzystane wejścia, każde wykorzystane wejście traktowane będzie jako jednorazowe uczestnictwo (40zł).

21. Wpłacona kaucja w przypadku rezygnacji z kursu przez kursanta jest zwracana,
jeśli nie przepadła w przypadku rezerwacji i nieobecności.

22. Instruktor ma prawo poprosić o opuszczenie sali osób, które nie przestrzegają regulaminu,
są pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających lub ich zachowanie przeszkadza innym uczestnikom kursu.

23. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Nova szkoła tańca nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.

24. Korzystanie z otwartej sali jest możliwe tylko po dokonaniu stosownej opłaty lub rezerwacji.

25. Po zajęciach każdy uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku
w szczególności wyczyszczenia rur, mat do ćwiczeń oraz materacy.
26. Zapis na zajęcia jest konieczny do godziny 15.00 w dniu zajęć. Jeżeli ilość zapisanych osób na dany dzień jest mniejsza niż 5 osób zajęcia nie odbywają się. Osoby zapisane zostaną poinformowane o braku zajęć sms-owo.

Regulamin korzystania z kart MultiSport

1. Warunkiem korzystania z kursów w Szkole Tańca NOVA jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz pozostałych punktów Regulaminu Szkoły Tańca NOVA.

2. Użytkownik Karty MultiSport zobowiązany jest do posiadania podczas wizyty w obiekcie: karty MultiSport Plus, MultiSport Premium lub karty MultiSport Kids oraz dokumentu ze zdjęciem
w celu okazania go pracownikowi recepcji.

3. Karta MultiSport jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady osoba traci status Użytkownika i nie może skorzystać z zajęć.
Pracownik Szkoły może, w takiej sytuacji odebrać kartę nie właściwemu użytkownikowi w celu przekazania firmie Benefit Systems i właścicielowi karty.

4. Podczas wizyty Użytkownik zostanie poproszony każdorazowo o okazanie dokumentu ze zdjęciem. Osoby, które nie dostosują się, nie zostaną wpuszczone na zajęcia lub zostaną poproszone o opuszczenie sali, pod groźbą zgłoszenia zaistniałej sytuacji firmie BenefitSystems oraz utratą karty MultiSport.

5. Posiadacze kart MultiSport mają możliwość rezerwacji zajęć – gwarancja miejsca.
Rezerwacja zajęć jest możliwa on-line poprzez Strefę Klienta. Rezerwacja zajęć jest możliwa 7 dni przed zajęciami, ale po godzinie 0.00 w dniu kiedy odbyło się ostatnie zajęcia, czyli chcąc zarezerwować zajęcia na czwartek należy to zrobić najwcześniej w piątek po północy.
Dzięki rezerwacji klient będzie informowany o ewentualnym odwołaniu zajęć bądź innych zmianach.

W przypadku kiedy posiadacz karty MultiSport chce korzystać z zajęć
Pole dance, które objęte są kaucją w wysokości 30zł. Klient proszony jest o zapoznanie się z regulaminem Pole dance.

6. Anulować rezerwację bez konsekwencji utraty wpłaconej kaucji należy min 24 godziny przed zajęciami. W przypadku odwołania rezerwacji później lub nie odwołania jej oraz nie przyjście na zajęcia skutkuje utratą wpłaconej kaucji. Po utracie kaucji konieczne jest wpłacenie jej po raz kolejny, aby znów została przywrócona klientowi możliwość rezerwacji zajęć on-line.
Kaucja obowiązuje na wszystkie zajęcia odbywające się na sali Pole Dance, zajęcia Twerk, Dancehall.


7.
Użytkownicy karty MultiSport mogą korzystać:

MultiSport Plus
Możliwość skorzystania z zajęć tanecznych (z wyjątkiem zajęć: i Narzeczeni Express – 90 min, treningi dla zespołów tańca, lekcje indywidualne oraz warsztaty, kursy dłuższe niż 75 min, kursy oznaczone w zapisach jako TYLKO KARNETY). Koszt pozostałych zajęć pokrywa w całości karta Multisport.

MultiSport Premium

Możliwość skorzystania ze wszystkich zajęć tanecznych dostępnych w ramach oferty.
Koszt zajęć pokrywa w całości karta Multisport.

MultiSport Kids
Możliwość skorzystania ze wszystkich zajęć tanecznych dla dzieci, dostępnych w ramach oferty, trwających nie dłużej niż 60 min.
Koszt zajęć pokrywa w całości karta Multisport.

Ograniczenie: możliwość skorzystania z jednych wybranych zajęć w ciągu jednego dnia w jednej
z placówek.

8. W przypadku kursów dla par, jeśli jedna osoba dokonuje płatności za zajęcia posiadacz karty ma zapewnione miejsce w grupie.

9. Nie honorujemy niebieskich kart rabatowych Benefit oraz Multiactive.

 

Regulamin korzystania z kart FitFlex

 1. Warunkiem korzystania z kursów w Szkole Tańca NOVA jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz pozostałych punktów Regulaminu Szkoły Tańca NOVA.2. Użytkownik karty FitFlex zobowiązany jest do posiadania podczas wizyty w obiekcie:
  karty FitFlext oraz dokumentu ze zdjęciem, w celu okazania go pracownikowi recepcji.3. Karta FitFlex jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom.
  W przypadku naruszenia tej zasady osoba traci status Użytkownika i nie może skorzystać z zajęć.
  Pracownik Szkoły może, w takiej sytuacji odebrać kartę nie właściwemu użytkownikowi w celu przekazania firmie FitFlex i właścicielowi karty.4. Podczas wizyty Użytkownik zostanie poproszony każdorazowo o okazanie dokumentu
  ze zdjęciem oraz czytelne wypisanie listy FitFlex, na której zostanie odnotowana jego wizyta.
  Osoby, które nie dostosują się nie zostaną wpuszczone na zajęcia lub zostaną poproszone
  o opuszczenie sali, pod groźbą zgłoszenie zaistniałej sytuacji firmie FitFlex oraz utratą karty.5. Posiadacze kart FitFlex mają możliwość rezerwacji zajęć – gwarancja miejsca.
  Rezerwacja zajęć jest możliwa po wpłaceniu 30 zł kaucji i odbywa się on-line poprzez Strefę Klienta. Rezerwacja zajęć jest możliwa 7 dni przed zajęciami, ale po godzinie 0.00 w dniu kiedy odbyło się ostatnie zajęcia, czyli chcąc zarezerwować zajęcia na czwartek należy to zrobić najwcześniej w piątek po północy. W związku z tym nie będzie też informowany o ewentualnym odwołaniu zajęć bądź innych zmianach.

W przypadku kiedy posiadacz karty FitFlex nie chce korzystać z systemu rezerwacji nie ponosi opłat dotyczących kaucji, ale nie ma tym samym możliwości rezerwacji i gwarancji miejsca na zajęciach.

6. Anulować rezerwację bez konsekwencji utraty wpłaconej kaucji należy min 24 godziny przed zajęciami.
W przypadku odwołania rezerwacji później lub nie odwołania jej oraz nie przyjście na zajęcia skutkuje utratą wpłaconej kaucji.
Po utracie kaucji konieczne jest wpłacenie jej po raz kolejny, aby znów została przywrócona klientowi możliwość rezerwacji zajęć on-line. Nie wszystkie zajęcia objęte są systemem kaucji.

Przypominamy, iż nie ma konieczności wpłacania kaucji.

7. W przypadku kursów dla par, jeśli jedna osoba dokonuje płatności za zajęcia posiadacz karty ma zapewnione miejsce w grupie.

8. Użytkownicy karty FitFlex mogą korzystać w ramach wejść jednorazowych ze wszystkich kursów 60 minutowych z wyjątkiem zajęć pole dance, pole dance z elementami sexy dance
(zajęcia 75 oraz 90 minutowe nie są dostępne dla posiadaczy karty FitFlex).

Ograniczenie: możliwość skorzystania z jednych wybranych zajęć w ciągu jednego dnia.

Regulamin korzystania z kart FitProfit

1. Warunkiem korzystania z kursów w Szkole Tańca NOVA jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz pozostałych punktów Regulaminu Szkoły Tańca NOVA.

2. Użytkownik karty FitProfit zobowiązany jest do posiadania podczas wizyty w obiekcie: karty FitProfit oraz dokumentu ze zdjęciem, w celu okazania go pracownikowi recepcji.

3. Karta FitProfit jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom.
W przypadku naruszenia tej zasady osoba traci status Użytkownika i nie może skorzystać z zajęć.
Pracownik Szkoły może, w takiej sytuacji odebrać kartę nie właściwemu użytkownikowi w celu przekazania firmie Fitprofit i właścicielowi karty.

4. Podczas wizyty Użytkownik zostanie poproszony każdorazowo o okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz czytelne wypisanie listy FitProfit, na której zostanie odnotowana jego wizyta.
Osoby, które nie dostosują się nie zostaną wpuszczone na zajęcia lub zostaną poproszone o opuszczenie sali, pod groźbą zgłoszenie zaistniałej sytuacji firmie FitProfit oraz utratą karty.

5. Posiadacze kart Fitprofit mają możliwość rezerwacji zajęć – gwarancja miejsca.
Rezerwacja zajęć jest możliwa on-line poprzez Strefę Klienta. Rezerwacja zajęć jest możliwa 7 dni przed zajęciami, ale po godzinie 0.00 w dniu kiedy odbyło się ostatnie zajęcia, czyli chcąc zarezerwować zajęcia na czwartek należy to zrobić najwcześniej w piątek po północy.
W związku z tym użytkownik będzie też informowany o ewentualnym odwołaniu zajęć bądź innych zmianach.

6. Anulować rezerwację bez konsekwencji utraty wpłaconej kaucji należy min 24 godziny przed zajęciami.W przypadku odwołania rezerwacji później lub nie odwołania jej oraz nie przyjście na zajęcia skutkuje utratą wpłaconej kaucji.
Po utracie kaucji konieczne jest wpłacenie jej po raz kolejny, aby znów została przywrócona klientowi możliwość rezerwacji zajęć on-line.
Nie wszystkie zajęcia objęte są systemem kaucji.

Przypominamy, iż nie ma konieczności wpłacania kaucji.

7. W przypadku kursów dla par, jeśli jedna osoba dokonuje płatności za zajęcia posiadacz karty ma zapewnione miejsce w grupie.

8. Użytkownicy karty FitProfit mogą korzystać w ramach wejść jednorazowych ze wszystkich kursów 60 minutowych z wyjątkiem zajęć Pole dance, Pole dance z elementami sexy dance
(zajęcia 75 oraz 90 minutowe nie są dostępne dla posiadaczy karty FitProfit).

Ograniczenia czasowe:
Użytkownik może skorzystać z jednego kursu/rodzaju tańca w miesiącu lub jednej wizyty/zajęć dziennie (fitness). Użytkownik może skorzystać z 60 minut zajęć z wyłączeniem pole dance, lekcji indywidualnych i warsztatów.

Regulamin korzystania z multikarnetów
OK System

1. Warunkiem korzystania z kursów w Szkole Tańca NOVA jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz pozostałych punktów Regulaminu Szkoły Tańca NOVA.

2. Zakres dostępnych usług w Szkole Tańca NOVA w ramach Multikarnetów OkSystem dostępny jest na stronie internetowej: www.oksystem.pl. Wysokość dopłat do zajęć jest uzależniona
od posiadanego Multikarnetu OkSystem.

3. W Szkole Tańca NOVA obowiązuje system autoryzacji odcisku wraz z kodem PIN.
Po wprowadzeniu kodu, należy wprowadzić trzykrotnie swój odcisk palca w celu rejestracji
w systemie. Rejestracja jest jednorazowa.

4. Posiadacze OK System mają możliwość rezerwacji zajęć – gwarancja miejsca.
Rezerwacja zajęć jest możliwa on-line poprzez Strefę Klienta.
Rezerwacja zajęć jest możliwa 7 dni przed zajęciami, ale po godzinie 0.00 w dniu kiedy odbyło się ostatnie zajęcia, czyli chcąc zarezerwować zajęcia na czwartek należy to zrobić najwcześniej
w piątek po północy.

W przypadku kiedy posiadacz OK Systemu nie chce korzystać z systemu rezerwacji,
nie będzie też informowany o ewentualnym odwołaniu zajęć bądź innych zmianach.

W przypadku korzystania z zajęć Pole dance, Stretching, Twerk, Dancehall w ramach systemu OK, konieczne jest wpłacenie kaucji w wysokości 30zł.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć Pole dance powyżej.

5. Anulować rezerwację bez konsekwencji utraty wpłaconej kaucji należy min 24 godziny przed zajęciami. W przypadku odwołania rezerwacji później lub nie odwołania jej oraz nie przyjście na zajęcia skutkuje utratą wpłaconej kaucji.
Po utracie kaucji konieczne jest wpłacenie jej po raz kolejny, aby znów została przywrócona klientowi możliwość rezerwacji zajęć on-line. Nie wszystkie zajęcia objęte są systemem kaucji.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem prosimy się kontaktować mailowo: nova@novaszkolatanca.pl

Treści zawarte w regulaminie Szkoły są własnością
NOVA S.C.

Sporządził:
Zarząd Szkoły Tańca NOVA

 

Znajdź nas

Znajdź nas

ul. Sokolska 31, Katowice
M: 664 378 833
T: 32/258 88 33
od pon do pt od 14:00 do 21:00

al. Korfantego 4, Katowice
M: 698 627 605
T: 32/781 07 05
od pon do pt od 16.30 do 21:00

nova@novaszkolatanca.pl

   Zapisz się już teraz!

ulotkaj                                           Zapisz się już teraz!